|

Silly To Look Forward To Growing Up

🧒👶🏻🌼
When I was a child, I was really silly to look forward to growing up.
//
小时候真的傻,居然盼长大。
Xiǎoshíhòu zhēn de shǎ, jūrán pàn zhǎng dà.
//
Tiểu thì hậu chân đích sỏa, cư nhiên phán trường đại.
//
Hồi nhỏ thật ngớ ngẩn, thế mà trông mong lớn lên.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *