|

It Would Be Better If I Didn’t

😊😔
I’m really glad to meet you in my life, but it would be better if I didn’t.
//
真的很庆幸人生中遇见你,但是如果能不遇见就更好了。
Zhēn de hěn qìngxìng rénshēng zhōng yùjiàn nǐ, dànshì rúguǒ néng bù yùjiàn jiù gèng hǎole. ​​​ ​​​
//
Chân đích ngận khánh hạnh nhân sinh trung ngộ kiến nhĩ, đãn thị như quả năng bất ngộ kiến tựu canh hảo liễu. ​​​
//
Thật vô cùng may mắn gặp bạn trên đời này, nhưng nếu như có thể không gặp phải liền tốt hơn rồi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *