|

Cold Weather

❄️🚪😨
The recent bad weather makes me feel like opening a refrigerator every time I open the door.
//
最近的鬼天气,让我觉得每次开门都像在开冰箱。
Zuìjìn de guǐ tiānqì, ràng wǒ juédé měi cì kāimén dū xiàng zài kāi bīngxiāng.
//
Tối cận đích quỷ thiên khí, nhượng ngã giác đắc mỗi thứ khai môn đô tượng tại khai băng tương.
//
Gần nhất thời tiết tệ hại khiến tôi cảm thấy mỗi lần mở cửa giống như mở tủ lạnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *