|

Social Observation

📚🌟
Strange animals will be protected, but strange people will be excluded. —— Kotaro Isaka, “Sunshine Robber”
//
奇怪的动物会被保护起来,奇怪的人却遭受排挤。—— 伊坂幸太郎《阳光劫匪》
Qíguài de dòngwù huì bèi bǎohù qǐlái, qíguài de rén què zāoshòu páijǐ.—— Yībǎn Xìngtàiláng “Yángguāng Jié Fěi”
//
Kỳ quái đích động vật hội bị bảo hộ khởi lai, kỳ quái đích nhân khước tao thụ bài tễ.—— Y Phản Hạnh Thái Lang 《 Dương Quang Kiếp Phỉ 》
//
Động vật kỳ lạ được bảo vệ, nhưng những người kỳ lạ bị loại trừ. (Kotaro Isaka)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *