|

Bubble Tea Lovers

🧋😄
Good news, very good news. Friends who love to drink milk tea but are afraid of gaining weight now have a solution. Transfer 30k to me, I will help you drink a cup of milk tea, limited to 10 people per day, too much to drink.
//
好消息,特好消息,特别爱喝奶茶又怕长胖的朋友们,现在有解决办法了。转我30k,我帮你喝一杯奶茶,每日限量10位,多了喝不下。
Hǎo xiāoxī, tè hǎo xiāoxī, tèbié ài hē nǎichá yòu pà zhǎng pàng de péngyǒumen, xiànzài yǒu jiějué bànfǎle. Zhuǎn wǒ 30k, wǒ bāng nǐ hè yībēi nǎichá, měi rì xiànliàng 10 wèi, duōle hē bùxià.
//
Hảo tiêu tức, đặc hảo tiêu tức, đặc biệt ái hát nãi trà hựu phạ trường bàn đích bằng hữu môn, hiện tại hữu giải quyết bạn pháp liễu. Chuyển ngã 30k, ngã bang nhĩ hát nhất bôi nãi trà, mỗi nhật hạn lượng 10 vị, đa liễu hát bất hạ.
//
Tin vui, tin cực vui. Các bạn mê uống trà sữa nhưng lại sợ tăng cân giờ đã có giải pháp. Chuyển cho mình 30k, mình sẽ uống giúp bạn một ly trà sữa, giới hạn 10 người một ngày, nhiều quá thì mình uống không nổi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *