|

Patience

🕒🍲👀
We envy too much and admire too little, partly because the latter emotion takes longer to cook.
//
我们羡慕太多,钦佩太少,部分原因是后者的情感需要更长的时间来烹饪。
Wǒmen xiànmù tài duō, qīnpèi tài shǎo, bùfèn yuányīn shì hòu zhě de qínggǎn xūyào gèng zhǎng de shíjiān lái pēngrèn.
//
Ngã môn tiện mộ thái đa, khâm bội thái thiếu, bộ phân nguyên nhân thị hậu giả đích tình cảm nhu yếu canh trường đích thì gian lai phanh nhẫm.
//
Chúng ta ghen tị quá nhiều và ngưỡng mộ quá ít, một phần vì mất nhiều thời gian hơn để nung nấu cảm xúc thứ hai.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *