|

Crazy Friends

😄👫🎉
I’m grateful for my crazy, psycho, insane and just totally messed up friends. Normal people scare the crap out of me.
//
我很感激我疯狂的,精神的,疯狂的,完全搞砸了的朋友。正常人吓唬我。
Wǒ hěn gǎnjī wǒ fēngkuáng de, jīngshén de, fēngkuáng de, wánquán gǎo zále de péngyǒu. Zhèngcháng rén xiàhǔ wǒ.
//
Ngã ngận cảm kích ngã phong cuồng đích, tinh thần đích, phong cuồng đích, hoàn toàn cảo tạp liễu đích bằng hữu. Chính thường nhân hách hổ ngã.
//
Tôi biết ơn những người bạn điên khùng, tâm thần, điên rồ, hoàn toàn khốn khổ của tôi. Những người bình thường làm tôi sợ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *