|

Cautionary Wisdom

🌳🌦️🌤️
Don’t rely on anyone; under a big tree, there is no big grass. Those who provide shelter from the storm may also cast a shadow that blocks the sunlight.
//
不要依赖任何人,大树底下无大草,但凡能为你遮风避雨的,同样能让你不见天日。
Bùyào yīlài rènhé rén, dà shù dǐxia wú dàcǎo, dànfán néng wéi nǐ zhē fēng bì yǔ de, tóngyàng néng ràng nǐ bùjiàn tiān rì.
//
Bất yếu y lại nhậm hà nhân, đại thụ để hạ vô đại thảo, đãn phàm năng vi nhĩ già phong tị vũ đích, đồng dạng năng nhượng nhĩ bất kiến thiên nhật.
//
Đừng dựa dẫm vào ai cả. Dưới gốc cây to không có cỏ lớn, nhưng phàm là có ai có thể che mưa che gió cho bạn cũng có thể làm bạn không thấy ánh mặt trời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *