|

Birthday Wishes

🎂🥳💰
Four wishes, no hair loss on the head, no acne on the face, no insomnia at night, no money shortage in card. Happy birthday to myself!
//
四个愿望,头上不脱发,脸上不长痘,晚上不失眠,卡里不缺钱。 祝自己生日快乐!
Sì gè yuànwàng, tóu shàng bù tuōfà, liǎn shàng bù cháng dòu, wǎnshàng bù shīmián, kǎ lǐ bù quē qián. Zhù zìjǐ shēngrì kuàilè!
//
Tứ cá nguyện vọng, đầu thượng bất thoát phát, kiểm thượng bất trường đậu, vãn thượng bất thất miên, tạp lý bất khuyết tiền. Chúc tự kỷ sinh nhật khoái lạc!
//
Bốn nguyện vọng:
Trên đầu không rụng tóc
Trên mặt không mụn nhiều
Buổi tối không mất ngủ
Trong thẻ không thiếu tiền.
Chúc tôi sinh nhật vui vẻ!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *