|

Good Mood

🌞🛒
I hope that good mood will be open every day, and trouble will be closed forever.
//
希望好心情每天照常营业,烦心事永久打烊。
Xīwàng hǎo xīnqíng měitiān zhàocháng yíngyè, fánxīn shì yǒngjiǔ dǎyàng.
//
Hi vọng hảo tâm tình mỗi thiên chiếu thường doanh nghiệp, phiền tâm sự vĩnh cửu đả dương.
//
Hy vọng tâm trạng tốt mỗi ngày mở cửa hàng như thường lệ, những phiền muộn đóng cửa mãi mãi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *