|

Bicycle

🚲❤️
I bought a cup of milk tea, and the shared bicycle was gone. In this city, even shared bicycles can’t be guarded, what can I do to keep love?
//
买了杯奶茶出来,共享单车就不见了,在这座城市连共享单车都守不住,我拿什么守住爱情?
Mǎile bēi nǎichá chūlái, gòngxiǎng dānchē jiù bùjiànle, zài zhè zuò chéngshì lián gòngxiǎng dānchē dōu shǒu bù zhù, wǒ ná shénme shǒuzhù àiqíng?
//
Mãi liễu bôi nãi trà xuất lai, cộng hưởng đan xa tựu bất kiến liễu, tại giá tọa thành thị liên cộng hưởng đan xa đô thủ bất trụ, ngã nã thậm ma thủ trụ ái tình?
//
Mua xong một ly trà sữa thì không thấy xe đạp chia sẻ đâu nữa. Ở thành phố này, ngay cả xe đạp chia sẻ cũng không có người trông coi, thì tôi làm sao có thể giữ được tình yêu?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *