|

What I Said Was So Valuable

💰📱💬💵
Only when I paid the phone bill, I felt that what I said was so valuable.
//
只有交话费的时候,让我感觉到我说的话,原来也那么值钱。
Zhǐyǒu jiāo huàfèi de shíhòu, ràng wǒ gǎnjué dào wǒ shuō dehuà, yuánlái yě nàme zhíqián.
//
Chích hữu giao thoại phí đích thì hậu, nhượng ngã cảm giác đáo ngã thuyết đích thoại, nguyên lai dã na yêu trị tiền.
//
Chỉ khi thanh toán tiền điện thoại, tôi mới cảm thấy những gì mình nói thật đáng giá.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *