| |

Balance Is Key

🌍🤝🌟
In this world, there are things you can only do alone, and things you can only do with somebody else. It’s important to combine the two in just the right amount. (After Dark – Haruki Murakami)
//
在这个世界上,有些事情只能独自完成,也有些事情只能与他人共同完成。将两者恰到好处地结合在一起是非常重要的。
Zài zhège shìjiè shàng, yǒuxiē shìqíng zhǐ néng dúzì wánchéng, yě yǒuxiē shìqíng zhǐ néng yǔ tārén gòngtóng wánchéng. Jiāng liǎng zhě qià dào hǎo chǔ dì jiéhé zài yīqǐ shì fēicháng zhòngyào de.
//
Tại giá cá thế giới thượng, hữu ta sự tình chích năng độc tự hoàn thành, dã hữu ta sự tình chích năng dữ tha nhân cộng đồng hoàn thành. Tương lưỡng giả kháp đáo hảo xử địa kết hợp tại nhất khởi thị phi thường trọng yếu đích.
//
Trên thế giới này, có những việc chỉ có thể làm một mình và những việc chỉ có thể làm cùng người khác. Quan trọng là kết hợp hai điều đó một cách hợp lý. (Sau nửa đêm – Haruki Murakami)

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2016.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *