You try to keep a sunny disposition, even when life is getting you down.
|

Sunny Disposition

☀️😊💪
You try to keep a sunny disposition, even when life is getting you down.
//
即使生活让你失望,你努力保持阳光的心态。
Jíshǐ shēnghuó ràng nǐ shīwàng, nǐ nǔlì bǎochí yángguāng de xīntài.
//
Tức sử sinh hoạt nhượng nhĩ thất vọng, nhĩ nỗ lực bảo trì dương quang đích tâm thái.
//
Bạn cố gắng giữ một thái độ vui vẻ, ngay cả khi cuộc sống khiến bạn thất vọng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *