|

Self Motivation

⏩🚶‍♂️
If you always need someone to pull you from the front and someone to push you from behind to make any progress, then you are not far from death’s doorstep.
//
如果干什么都需要前面有人拉着,后面有人推着才动,那你就离死不远了。
Rúguǒ gān shén me dōu xūyào qiánmiàn yǒurén lāzhe, hòumiàn yǒurén tuīzhe cái dòng, nà nǐ jiù lí sǐ bù yuǎnle.
//
Như quả cán thập yêu đô nhu yếu tiền diện hữu nhân lạp trứ, hậu diện hữu nhân thôi trứ tài động, na nhĩ tựu ly tử bất viễn liễu.
//
Nếu làm gì cũng cần trước có người lôi, sau có người đẩy, tức là bạn đã cận kề cái chết rồi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *