|

Love Overcomes

💖🌟🎼
2020 is a wonderful year, its homophony is “Love you love you”. Most importantly, even if the virus is ruthless, it cannot stop us from falling in love.
//
2020是美好的一年,谐音是“爱你爱你”啊。最最重要的是,即便病毒无情,也无法阻止我们相爱。
2020 shì měihǎo de yī nián, xiéyīn shì “ài nǐ ài nǐ” a. Zuì zuì zhòngyào de shì, jíbiàn bìngdú wúqíng, yě wúfǎ zǔzhǐ wǒmen xiāng’ài.
//
2020 thị mỹ hảo đích nhất niên, hài âm thị “Ái nhĩ ái nhĩ” a. Tối tối trọng yếu đích thị, tức tiện bệnh độc vô tình, dã vô pháp trở chỉ ngã môn tương ái.
//
2020 là một năm tuyệt vời, đồng âm là “Yêu bạn yêu bạn” a. Quan trọng nhất chính là, cho dù virus vô tình, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta yêu nhau.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *