|

Avoiding The Unwanted

🤷‍♂️💬
You have neither social fear nor communication barriers. You’re just too lazy to meet people you don’t want to meet, and too lazy to deal with things you don’t want to deal.
//
不是社交恐惧,也没有交流障碍,就是懒得认识一些不想认识的人,懒得应付一些不想应付的事。
Bùshì shèjiāo kǒngjù, yě méiyǒu jiāoliú zhàng’ài, jiùshì lǎndé rènshí yīxiē bùxiǎng rènshí de rén, lǎndé yìngfù yīxiē bùxiǎng yìngfù de shì.
//
Bất thị xã giao khủng cụ, dã một hữu giao lưu chướng ngại, tựu thị lại đắc nhận thức nhất ta bất tưởng nhận thức đích nhân, lại đắc ứng phó nhất ta bất tưởng ứng phó đích sự.
//
Không phải sợ hãi xã giao, cũng không có chướng ngại giao lưu, chính là lười làm quen người không muốn quen một chút, lười ứng phó việc không muốn ứng phó một chút.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *