|

Encouragement

👀💪
The best way to comfort yourself is to look at others’ shortcomings, and the best way to encourage yourself is to look at your own strengths.
//
宽慰自己的最好方法是多看别人短处,鼓励自己的最好方法是多看自己长处。
Kuānwèi zìjǐ de zuì hǎo fāngfǎ shì duō kàn biérén duǎnchu, gǔlì zìjǐ de zuì hǎo fāngfǎ shì duō kàn zìjǐ chángchu.
//
Khoan úy tự kỷ đích tối hảo phương pháp thị đa khán biệt nhân đoản xử, cổ lệ tự kỷ đích tối hảo phương pháp thị đa khán tự kỷ trường xử.
//
Cách tốt nhất để tự an ủi bản thân là nhìn vào khuyết điểm của người khác, cách tốt nhất để khuyến khích bản thân là nhìn vào điểm mạnh của chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *