|

Your State Of Life

👁️🚀
What you can see is your state of life. You always see people who are better than yourself means that you are going uphill; you always see people who are inferior to yourself means that you are going downhill.
//
你的目光所及,就是你的人生境界。总是看到比自己优秀的人,说明你正在走上坡路;总是看到不如自己的人,说明你正在走下坡路。
Nǐ de mùguāng suǒ jí, jiùshì nǐ de rénshēng jìngjiè. Zǒng shì kàn dào bǐ zìjǐ yōuxiù de rén, shuōmíng nǐ zhèngzài zǒu shàngpōlù; zǒng shì kàn dào bùrú zìjǐ de rén, shuōmíng nǐ zhèngzài zǒu xiàpōlù.
//
Nhĩ đích mục quang sở cập, tựu thị nhĩ đích nhân sinh cảnh giới. Tổng thị khán đáo bỉ tự kỷ ưu tú đích nhân, thuyết minh nhĩ chính tại tẩu thượng pha lộ; tổng thị khán đáo bất như tự kỷ đích nhân, thuyết minh nhĩ chính tại tẩu hạ pha lộ.
//
Những gì bạn có thể thấy là cảnh giới cuộc sống của bạn. Luôn nhìn thấy những người ưu tú hơn mình có nghĩa là bạn đang đi lên dốc, luôn nhìn thấy những người không bằng mình có nghĩa là bạn đang xuống dốc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *