At a young age, I've already managed to balance career and love—by having neither.
|

Young Life

🌱🌀💔
At a young age, I’ve already managed to balance career and love—by having neither.
//
年纪轻轻的我就已经把事业和爱情取得了平衡,都没有。
Niánjì qīng qīng de wǒ jiù yǐjīng bǎ shìyè hé àiqíng qǔdéle pínghéng, dōu méiyǒu.
//
Niên kỷ khinh khinh đích ngã tựu dĩ kinh bả sự nghiệp hòa ái tình thủ đắc liễu bình hành, đô một hữu.
//
Tuổi còn trẻ mà tôi đã đạt được sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, đều không có.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *