|

Life Path

🚶‍♀️🌟
Never have any idea of changing others, you can’t save anyone, you can’t change anyone. People can only be changed by themselves. You have to know that you can only control yourself in any way you take in the future. You can only guarantee your life by changing yourself.
//
千万不要有任何改变别人的想法,你拯救不了任何人,你也改变不了任何人。人只能被自己改变,你要知道,以后走任何的路,你只能控制你自己一个人。你只能依靠改变自己才能保证自己的人生。
Qiān wàn bùyào yǒu rènhé gǎibiàn biérén de xiǎngfǎ, nǐ zhěngjiù bùliǎo rènhé rén, nǐ yě gǎibiàn bùliǎo rènhé rén. Rén zhǐ néng bèi zìjǐ gǎibiàn, nǐ yào zhīdào, yǐhòu zǒu rènhé de lù, nǐ zhǐ néng kòngzhì nǐ zìjǐ yīgè rén. Nǐ zhǐ néng yīkào gǎibiàn zìjǐ cáinéng bǎozhèng zìjǐ de rénshēng.
//
Thiên vạn bất yếu hữu nhậm hà cải biến biệt nhân đích tưởng pháp, nhĩ chửng cứu bất liễu nhậm hà nhân, nhĩ dã cải biến bất liễu nhậm hà nhân. Nhân chích năng bị tự kỷ cải biến, nhĩ yếu tri đạo, dĩ hậu tẩu nhậm hà đích lộ, nhĩ chích năng khống chế nhĩ tự kỷ nhất cá nhân. Nhĩ chích năng y kháo cải biến tự kỷ tài năng bảo chứng tự kỷ đích nhân sinh.
//
Đừng có suy nghĩ muốn thay đổi người khác, không cứu được ai thì cũng không thay đổi được ai. Con người chỉ có thể tự mình thay đổi, bạn phải biết rằng, về sau đi con đường nào, bạn chỉ có thể kiểm soát bản thân. Bạn chỉ có thể dựa vào việc thay đổi bản thân để đảm bảo cuộc sống của mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *