Just accept the good and the bad, keep it all to yourself. Don't share everything with others, there's really no one who truly empathizes. Only you know your own joys and sorrows.
|

Keep It To Yourself

🤐🔄🌍
Just accept the good and the bad, keep it all to yourself. Don’t share everything with others, there’s really no one who truly empathizes. Only you know your own joys and sorrows.
//
好的坏的就照单全收吧,不要任何事情都跟别人讲,这世上真的没有感同身受,只能冷暖自知。
Hǎo de huài de jiù zhào dān quán shōu ba, bùyào rènhé shìqíng dōu gēn biérén jiǎng, zhè shìshàng zhēn de méiyǒu gǎntóngshēnshòu, zhǐ néng lěngnuǎn zì zhī.
//
Hảo đích phôi đích tựu chiếu đan toàn thu ba, bất yếu nhậm hà sự tình đô cân biệt nhân giảng, giá thế thượng chân đích một hữu cảm đồng thân thụ, chích năng lãnh noãn tự tri.
//
Tốt xấu thì cứ nhận hết đi, không cần bất cứ chuyện gì cũng nói với người khác, trên đời này thật sự không có đồng cảm, chỉ có thể ấm lạnh tự biết.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *