|

Self Growth

🌱😌
When it comes to your own life, approach it with careful consideration. Stay balanced, calm, and unswayed by external standards, growing at your own suitable pace.
//
对待自己的生活,要有认真的思考,不卑不亢,不慌不忙,不被外界的标准裏挟,以合适的节奏自在生长。 ​
Duìdài zìjǐ de shēnghuó, yào yǒu rènzhēn de sīkǎo, bùbēibùkàng, bù huāng bù máng, bù bèi wàijiè de biāozhǔn lǐ xié, yǐ héshì de jiézòu zìzài shēngzhǎng. ​
//
Đối đãi tự kỷ đích sinh hoạt, yếu hữu nhận chân đích tư khảo, bất ti bất kháng, bất hoảng bất mang, bất bị ngoại giới đích tiêu chuẩn lý hiệp, dĩ hợp thích đích tiết tấu tự tại sinh trường. ​
//
Để đối xử với cuộc sống của chính mình, bạn phải có suy nghĩ nghiêm túc, không khiêm tốn hay kiêu ngạo, không vội vàng, bị tiêu chuẩn bên ngoài ép buộc, phát triển tự do với tốc độ phù hợp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *