|

Happy To Forget

🧒👴🤔😊
When you were a child, if you had a bad memory, you would be scolded;
However, when you grow up and grow old, you realize that,
You are happy to forget some people and some things.
//
小时候,假如记性不好,是会挨骂的;
然而,当你长大和变老,你才发现,
有些人有些事,能够忘记,是幸福的。
Xiǎoshíhòu, jiǎrú jìxìng bù hǎo, shì huì āi mà de;
Rán’ér, dāng nǐ zhǎng dàhé biàn lǎo, nǐ cái fāxiàn,
Yǒuxiē rén yǒuxiē shì, nénggòu wàngjì, shì xìngfú de.
//
Khi còn trẻ, nếu có trí nhớ không tốt thì sẽ bị mắng mỏ,
Tuy nhiên khi lớn lên và già đi, bạn mới nhận ra
Một số người một số việc, có thể quên được, đó là hạnh phúc.

Nếu ngày mai không đến
Những ký ức có vùi trong tim?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *