|

Growth Wisdom

🤦‍♂️🌱🙌
Growing up is just a process of constantly recognizing how stupid you were in the past.
//
成长不过是,不断认识到过去的自己有多愚蠢的一个过程。
Chéng cháng bùguò shì, bùduàn rènshí dào guòqù de zìjǐ yǒu duō yúchǔn de yīgè guòchéng.
//
Thành trường bất quá thị, bất đoạn nhận thức đáo quá khứ đích tự kỷ hữu đa ngu xuẩn đích nhất cá quá trình.
//
Trưởng thành chẳng qua là một quá trình không ngừng nhận ra trong quá khứ chính mình ngu ngốc như thế nào.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *