|

Childhood Dreams

🏠💰👶
When I was a child, my family was poor, and my parents’ salary was several million a month. At that time, I thought, when I grew up, I must find a job with a monthly salary of more than 10 million. Now my wish has come true.
//
小时候家里穷,爸妈的工资一个月几百万,我那时候就想,长大后我一定要找一份月薪一千万多的工作,现在愿望实现了。
Xiǎoshíhòu jiālǐ qióng, bà mā de gōngzī yīgè yuè jǐ bǎi wàn, wǒ nà shíhòu jiù xiǎng, zhǎng dà hòu wǒ yīdìng yào zhǎo yī fèn yuèxīn yīqiān wàn duō de gōngzuò, xiànzài yuànwàng shíxiànle.
//
Tiểu thì hậu gia lý cùng, ba mụ đích công tư nhất cá nguyệt kỷ bách vạn, ngã na thì hậu tựu tưởng, trường đại hậu ngã nhất định yếu hoa nhất phân nguyệt tân nhất thiên vạn đa đích công tác, hiện tại nguyện vọng thực hiện liễu.
//
Hồi nhỏ nhà nghèo, lương bố mẹ vài triệu một tháng, lúc đó tôi nghĩ khi lớn lên phải kiếm một công việc lương tháng trên 10 triệu, giờ mong ước của tôi đã thành hiện thực.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *