|

No Drafts

📝⏳🚫 #Life #NoDrafts #Permanence
There is no draft in life. After writing today’s page, it is impossible to have another same one. In fact, life does not give us the time and opportunity to make drafts, and every stroke cannot be edited.
//
人生没有草稿,写完今天的这张就不可能再有同样的另一张。实际上,生活不会给我们打草稿的时间和机会,每一笔下去都无法再涂改。
Rénshēng méiyǒu cǎogǎo, xiě wán jīntiān de zhè zhāng jiù bù kěnéng zài yǒu tóngyàng de lìng yī zhāng. Shíjì shang, shēnghuó bù huì gěi wǒmen dǎ cǎogǎo de shíjiān hé jīhuì, měi yī bǐ xiàqù dōu wúfǎ zài túgǎi.
//
Nhân sinh một hữu thảo cảo, tả hoàn kim thiên đích giá trương tựu bất khả năng tái hữu đồng dạng đích lánh nhất trương. Thực tế thượng, sinh hoạt bất hội cấp ngã môn đả thảo cảo đích thì gian hòa cơ hội, mỗi nhất bút hạ khứ đô vô pháp tái đồ cải.
//
Đời không có bản nháp, viết xong trang hôm nay thì không thể có trang giống vậy được nữa. Thực tế, cuộc sống không cho chúng ta thời gian và cơ hội để tạo ra những bản nháp, mọi nét vẽ đều không thể chỉnh sửa được.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *