|

Autumn Beauty

🍁🍂
Autumn’s colors are warm, a season of prosperity fades away with time, and one corner drifting tells the tale of autumn.
//
秋色安暖,一季繁华消逝了光阴,一方飘零演绎了秋意。
Qiūsè ān nuǎn, yījì fánhuá xiāoshìle guāngyīn, yīfāng piāolíng yǎnyìle qiū yì.
//
Thu sắc an noãn, nhất quý phồn hoa tiêu thệ liễu quang âm, nhất phương phiêu linh diễn dịch liễu thu ý.
//
Màu thu ấm áp, một mùa hoa lệ trôi qua thời gian, một phương trời bay lượn diễn tả ý thu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *