|

Age’s Potential

🎂🌟
Every year, we may think that this is the best age, but as you grow another year older, you realize that you can be even better. Age is just a number, not a barrier.
//
每一年,我们或许都以为这是最好的年纪了,但当你又多长一岁,才知道自己原来可以更好。年龄只不过是一个数字,而不是阻碍。
Měi yī nián, wǒmen huòxǔ dū yǐwéi zhè shì zuì hǎo de niánjìle, dàn dāng nǐ yòu duō zhǎng yī suì, cái zhīdào zìjǐ yuánlái kěyǐ gèng hǎo. Niánlíng zhǐ bùguò shì yīgè shùzì, ér bùshì zǔ’ài.
//
Mỗi nhất niên, ngã môn hoặc hứa đô dĩ vi giá thị tối hảo đích niên kỷ liễu, đãn đương nhĩ hựu đa trường nhất tuế, tài tri đạo tự kỷ nguyên lai khả dĩ canh hảo. Niên linh chích bất quá thị nhất cá số tự, nhi bất thị trở ngại.
//
Mỗi năm, chúng ta có thể nghĩ rằng đây là độ tuổi đẹp nhất, nhưng khi lớn thêm một tuổi, bạn nhận ra rằng mình có thể tốt hơn. Tuổi tác chỉ là con số chứ không phải là trở ngại.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *