|

Holiday Syndrome

💆‍♂️💤🕰️ #HolidaySyndrome #Adjustment #Time
Holiday syndrome, I’m not sure how long it will take to adjust back.
//
假期综合症,不知道要多长时间才能调节回来。
Jiàqī zònghé zhèng, bù zhīdào yào duō cháng shíjiān cáinéng tiáojié huílái.
//
Giả kỳ tống hợp chứng, bất tri đạo yếu đa trường thì gian tài năng điều tiết hồi lai.
//
Hội chứng kỳ nghỉ, tôi không biết sẽ mất bao lâu để điều chỉnh trở lại.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *