| | |

Fate Does Not Come

🔮
Fame and wealth must be on standby,
If fate does not come, what can you do?
//
功名富贵须待命,
命若不来知奈何。
Gōngmíng fùguì xū dàimìng,
Mìng ruò bù lái zhī nàihé.
//
Công danh phú quý tu đãi mệnh,
Mệnh nhược bất lai tri nại hà.
//
Thời mà không đến cũng đành
Uổng công phí sức cố tranh được gì?

P.s.: Picture taken in Changde, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *