|

Life Experience

🌦️🤔
In this world, there are many things that you can only see when you reach a certain age and possess a certain wisdom. For example, those rainy days that aren’t really rainy, and that brightness that isn’t really sunshine.
//
这世上有好多东西,一定要等到一定的年龄才能看得见,要拥有一定的智慧才能看得见。比如,那些本不是雨的雨天,那种不是阳光的光明。
Zhè shìshàng yǒu hǎoduō dōngxī, yīdìng yào děngdào yīdìng de niánlíng cáinéng kàn dé jiàn, yào yǒngyǒu yīdìng de zhìhuì cáinéng kàn dé jiàn. Bǐrú, nàxiē běn bùshì yǔ de yǔtiān, nà zhǒng bùshì yángguāng de guāngmíng.
//
Giá thế thượng hữu hảo đa đông tây, nhất định yếu đẳng đáo nhất định đích niên linh tài năng khán đắc kiến, yếu ủng hữu nhất định đích trí tuệ tài năng khán đắc kiến. bỉ như, na ta bản bất thị vũ đích vũ thiên, na chủng bất thị dương quang đích quang minh.
//
Có rất nhiều thứ trên thế giới này, bạn phải đợi đến một độ tuổi nhất định để nhìn thấy chúng, và bạn phải có một lượng trí tuệ nhất định để nhìn thấy chúng. Ví dụ, những ngày mưa không phải là mưa, loại ánh sáng không phải là ánh nắng mặt trời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *