Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried, and we cry by remembering the days we laughed. This is life.
|

Bittersweet Memories

🌟💭😊
Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried, and we cry by remembering the days we laughed. This is life.
//
回忆总是特别的。有时我们通过回忆我们哭泣的日子来笑,而我们通过回忆我们笑的日子来哭泣。这就是生活。
Huíyì zǒng shì tèbié de. Yǒushí wǒmen tōngguò huíyì wǒmen kūqì de rìzi lái xiào, ér wǒmen tōngguò huíyì wǒmen xiào de rìzi lái kūqì. Zhè jiùshì shēnghuó.
//
Hồi ức tổng thị đặc biệt đích. Hữu thì ngã môn thông quá hồi ức ngã môn khốc khấp đích nhật tử lai tiếu, nhi ngã môn thông quá hồi ức ngã môn tiếu đích nhật tử lai khốc khấp. Giá tựu thị sinh hoạt.
//
Kỷ niệm luôn đặc biệt. Đôi khi chúng ta cười khi nhớ lại những ngày khóc, và khóc khi nhớ lại những ngày cười. Đó chính là cuộc sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *