It's that time again—undressing requires courage, laundry demands perseverance, and getting out of bed relies on explosive force.
|

Daily Challenges

💪🚿🌅
It’s that time again—undressing requires courage, laundry demands perseverance, and getting out of bed relies on explosive force.
//
又到了脱衣靠勇气,洗衣靠毅力,起床靠爆发力的时候了。
Yòu dàole tuōyī kào yǒngqì, xǐyī kào yìlì, qǐchuáng kào bàofālì de shíhòule.
//
Hựu đáo liễu thoát y kháo dũng khí, tẩy y kháo nghị lực, khởi sàng kháo bạo phát lực đích thì hậu liễu.
//
Đã đến lúc cởi quần áo nhờ vào dũng khí, giặt giũ nhờ vào nghị lực, rời giường nhờ vào lực bộc phát.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *