|

Advice For Girls In Love (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

1.
Don’t be too passive in love.
If you don’t respond that you like him, no one can hold on for too long.
One’s efforts cannot become the relationship between two people.
2.
Don’t believe this sentence,
“If you love me, you should know what I think.”
No one will know exactly what the other person thinks.
Because the other party didn’t know your thoughts in time,
Thinking that he doesn’t love you is irrational.
3.
Love a person moderately.
Don’t treat your boyfriend to no bottom line,
Or he’ll treat you like a mother,
Don’t blame him for finding you another daughter-in-law.
Always remember that a person who eats too much will not be grateful,
Instead, he will be anorexic.
4.
People who say they love you don’t necessarily love you.
Compared with sweet love words,
His being busy in the kitchen when you are sleepy,
His big hand coming to take you home after work.
His phone calls several times a day to give you a sense of security,
Are the most touching.
5.
Remember to speak out when you have grievances in your heart.
Don’t force yourself to be sensible.
Your suffer patiently for a long time, but
He just takes you for granted.
Timely communication in love shows that the bottom line is very important.
6.
The days ahead are very long.
If you want to get married, please marry
Someone who makes you laugh more than you cry.

—————————–

Lời Khuyên Cho Các Bạn Gái Khi Yêu (Weibo)

1.
Đừng quá thụ động trong tình yêu.
Nếu bạn không đáp lại rằng bạn thích anh ấy, không ai có thể níu kéo quá lâu.
Nỗ lực của một người không thể trở thành mối quan hệ giữa hai người.
2.
Đừng tin câu này,
“Nếu anh yêu em, anh nên biết những gì em nghĩ.”
Sẽ không ai biết chính xác người kia nghĩ gì.
Bởi vì bên kia không kịp thời biết được suy nghĩ của bạn,
Nghĩ rằng anh ấy không yêu bạn là phi lý.
3.
Yêu một người vừa phải.
Đừng coi bạn trai của bạn không có điểm mấu chốt,
Hoặc anh ấy sẽ đối xử với bạn như một người mẹ,
Đừng trách anh ta đã tìm cho bạn một cô con dâu khác.
Luôn nhớ rằng một người ăn quá nhiều sẽ không biết ơn,
Thay vào đó, anh ta sẽ biếng ăn.
4.
Những người nói rằng họ yêu bạn không nhất thiết phải yêu bạn.
So với những lời yêu thương ngọt ngào,
Anh ấy đang bận trong bếp khi bạn buồn ngủ,
Bàn tay to lớn của anh ấy đến để đưa bạn về nhà sau giờ làm việc.
Anh ấy gọi điện nhiều lần trong ngày để mang lại cho bạn cảm giác an toàn,
Là những thứ cảm động nhất.
5.
Hãy nhớ nói ra khi bạn có bất bình trong lòng.
Đừng ép buộc bản thân phải hiểu chuyện.
Bạn kiên nhẫn chịu đựng trong một thời gian dài, nhưng
Anh ấy chỉ coi là điều hiển nhiên.
Giao tiếp đúng lúc trong tình yêu cho thấy điểm mấu chốt là rất quan trọng.
6.
Những ngày phía trước còn rất dài.
Nếu bạn muốn kết hôn, hãy lấy
Một người làm cho bạn cười nhiều hơn bạn khóc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *