|

Old People Doubt The Truth

🤔💡🔄
Old people doubt the truth, young people believe in lies, adults think and then do, children do and then think.
//
老年人怀疑真的, 年轻人相信假的, 大人想了在做, 小孩做了在想。
Lǎonián rén huáiyí zhēn de, niánqīng rén xiāngxìn jiǎ de, dàrén xiǎngle zài zuò, xiǎohái zuòle zài xiǎng.
//
Lão niên nhân hoài nghi chân đích, niên khinh nhân tương tín giả đích, đại nhân tưởng liễu tại tố, tiểu hài tố liễu tại tưởng.
//
Người già hoài nghi sự thật, người trẻ tin vào giả dối, người lớn nghĩ rồi mới làm, trẻ con làm rồi mới nghĩ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *