Old People Doubt The Truth

Old people doubt the truth, young people believe in lies, adults think and then do, children do and then think.
//
老年人怀疑真的, 年轻人相信假的, 大人想了在做, 小孩做了在想。
Lǎonián rén huáiyí zhēn de, niánqīng rén xiāngxìn jiǎ de, dàrén xiǎngle zài zuò, xiǎohái zuòle zài xiǎng.
//
Lão niên nhân hoài nghi chân đích, niên khinh nhân tương tín giả đích, đại nhân tưởng liễu tại tố, tiểu hài tố liễu tại tưởng.
Người già hoài nghi sự thật, người trẻ tin vào giả dối, người lớn nghĩ rồi mới làm, trẻ con làm rồi mới nghĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *