|

Costly Expenses

💰⛽️
The cost of oil is high, and the expenses for distant travels and poetic journeys are even higher. Even the stars and the vast ocean require tickets. When your balance can’t support your interests, all hobbies should be profitable.
//
油价很贵,远方和诗的路费也更贵,星辰大海,都需要门票,当余额支撑不起兴趣的时候,所有的爱好,都应该是赚钱。
Yóujià hěn guì, yuǎnfāng hè shī de lùfèi yě gèng guì, xīngchén dàhǎi, dōu xūyào ménpiào, dāng yú’é zhīchēng bù qǐ xìngqù de shíhòu, suǒyǒu de àihào, dōu yīnggāi shì zhuànqián.
//
Du giới ngận quý, viễn phương hòa thi đích lộ phí dã canh quý, tinh thần đại hải, đô nhu yếu môn phiếu, đương dư ngạch chi xanh bất khởi hưng thú đích thì hậu, sở hữu đích ái hảo, đô ứng cai thị trám tiền.
//
Giá dầu rất đắt, lộ phí đi đến những nơi xa xôi và thi vị cũng đắt hơn. Cả thiên hà sao biển đều cần vé, khi số dư không đủ để duy trì những mối quan tâm, tất cả các sở thích đều nên đem lại thu nhập.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *