|

Better Meals

🍧❄️😋
This month I should have eaten soil, but a sudden heavy snow has improved my food, I can eat shaved ice now.
//
这个月本来是该吃土的,但是突如其来的一场大雪,改善了我的伙食,我现在可以吃刨冰啦。
Zhège yuè běnlái shì gāi chī tǔ de, dànshì tūrúqílái de yī chǎng dàxuě, gǎishànle wǒ de huǒshí, wǒ xiànzài kěyǐ chī bàobīng la.
//
Giá cá nguyệt bản lai thị cai cật thổ đích, đãn thị đột như kỳ lai đích nhất tràng đại tuyết, cải thiện liễu ngã đích hỏa thực, ngã hiện tại khả dĩ cật bào băng lạp.
//
Tháng này lẽ ra tôi nên cạp đất mà ăn, nhưng tuyết rơi dày đột ngột đã cải thiện bữa ăn, hiện tại tôi có thể ăn đá bào nhé.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *