|

Your Love Becomes Precious Because You Are Picky (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

I really envy those who have been loved so much, because they have seen what real love is like, so those cheap likes simply can’t get into their eyes.

They won’t be moved by two or three caring and attentive words of others, and they won’t be soft-hearted because of a few gifts from others. They tend to be more confident in rejecting and stopping losses in time, and know how to love others.

—————————–

Tình Yêu Của Bạn Trở Nên Quý Giá Bởi Vì Bạn Kén Chọn (Weibo)

Tôi thực sự ghen tị với những người được yêu rất nhiều, vì họ đã nhìn thấu yêu thực sự là như thế nào, cho nên những thích thú rẻ tiền đó không thể lọt được vào mắt họ.

Họ sẽ không bị rung động bởi vài ba lời nói quan tâm săn sóc của người khác và họ sẽ không cảm thấy mềm lòng vì một vài món quà từ người khác. Họ có xu hướng tự tin hơn trong việc từ chối và ngăn chặn tổn thất đúng lúc, và biết cách yêu thương người khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *