|

Authentic Journey

🌟🗣️🌈
Don’t declare to the world when you are proud
Don’t cover up or avoid taboo when you are frustrated​​​​
//
得意时不宣告给全世界
失意时不掩盖不避讳 ​​​​
Déyì shí bù xuāngào gěi quán shìjiè
Shīyì shí bù yǎngài bù bìhuì ​​​​
//
Đắc ý thì bất tuyên cáo cấp toàn thế giới
Thất ý thì bất yểm cái bất tị húy
//
Lúc đắc ý không tuyên cáo toàn thế giới
Lúc thất ý không che giấu không tị hiềm

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *