|

Wrong View Of Someone

👓
Sometimes you take a wrong view of someone, not because you are blind, but because you are kind.
//
有时候看错人,不是因为你瞎,而是因为你善良。
Yǒu shíhòu kàn cuò rén, bùshì yīnwèi nǐ xiā, ér shì yīnwèi nǐ shànliáng.
//
Hữu thì hậu khán thác nhân, bất thị nhân vi nhĩ hạt, nhi thị nhân vi nhĩ thiện lương.
//
Đôi khi bạn nhìn nhầm người, không phải vì bạn mù quáng mà vì bạn tốt bụng.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *