|

Natural Vitamins

☀️🌈💊
There is no supplement that can replicate the full spectrum of sunlight that humans need from the sun.
//
没有补充剂可以复制人类需要的来自太阳的全光谱光。
Méiyǒu bǔchōng jì kěyǐ fùzhì rénlèi xūyào de láizì tàiyáng de quán guāngpǔ guāng.
//
Một hữu bổ sung tề khả dĩ phục chế nhân loại nhu yếu đích lai tự thái dương đích toàn quang phổ quang.
//
Không có chất bổ sung nào có thể tái tạo toàn bộ quang phổ ánh sáng từ mặt trời mà con người cần.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *