|

Seeking Balance

🙏
If I worship the Buddha and make a request, if the Buddha grants my wish, I owe him; if the Buddha grants someone else’s wish, he owes me. Why make the Buddha’s position so difficult?
//
我若拜佛,必有所求,佛若应我,则负他人,佛应他人,则负于我,何必使佛,左右为难!
Wǒ ruò bàifó, bì yǒu suǒ qiú, fú ruò yīng wǒ, zé fù tārén, fú yīng tārén, zé fù yú wǒ, hébì shǐ fú, zuǒyòu wéinán!
//
Ngã nhược bái Phật, tất hữu sở cầu, Phật nhược ứng ngã, tắc phụ tha nhân, Phật ứng tha nhân, tắc phụ vu ngã, hà tất sử Phật, tả hữu vi nan!
//
Nếu ta bái Phật, tất có điều cầu, Phật nếu đáp ta, thì phụ người khác, Phật ứng người khác, tức là phụ ta, cần gì làm Phật, trái phải khó xử!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *