|

Proactive Planning

📅⏰💪
You have to meet deadlines that are unreasonable.
//
你得在那些完全不合理的最后期限前完成任务。
Nǐ děi zài nàxiē wánquán bù hélǐ de zuìhòu qíxiàn qián wánchéng rènwù.
//
Nhĩ đắc tại na ta hoàn toàn bất hợp lý đích tối hậu kỳ hạn tiền hoàn thành nhậm vụ.
//
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trước những hạn chót hoàn toàn vô lý.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *