|

Curiosity

🤷‍♂️🔍🌱
Sometimes you have to look like a fool because you’re going after answers you don’t have.
//
有时候你得看起来像个傻子,因为你要去追寻那些你没有的答案。
Yǒu shíhòu nǐ dé kàn qǐlái xiàng gè shǎzi, yīnwèi nǐ yào qù zhuīxún nàxiē nǐ méiyǒu de dá’àn.
//
Hữu thì hậu nhĩ đắc khán khởi lai tượng cá sỏa tử, nhân vi nhĩ yếu khứ truy tầm na ta nhĩ một hữu đích đáp án.
//
Đôi khi bạn phải trông giống như một kẻ ngốc vì bạn đang chạy theo những thứ không có câu trả lời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *