The essence of wisdom lies in the solitude of the thinker, whispering to oneself amid the bustling market of voices.
|

Inner Reflection

🧘‍♂️🌌🗣️
The essence of wisdom lies in the solitude of the thinker, whispering to oneself amid the bustling market of voices.
//
所谓智慧,就是孤独者,在人声鼎沸的市场上,对自己的窃窃私语。
Suǒwèi zhìhuì, jiùshì gūdú zhě, zài rén shēng dǐngfèi de shìchǎng shàng, duì zìjǐ de qièqiè sīyǔ.
//
Sở vị trí tuệ, tựu thị cô độc giả, tại nhân thanh đỉnh phí đích thị tràng thượng, đối tự kỷ đích thiết thiết tư ngữ.
//
Cái gọi là trí tuệ là lời một người cô đơn thì thầm với chính mình giữa chợ đông đúc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *