|

Get Rich Overnight

😄💰
If I can’t get rich overnight, two nights will do, I don’t mind even in the middle of the night.
//
如果不能一夜暴富,两夜也行,三更半夜我也不介意。
Rúguǒ bùnéng yīyè bào fù, liǎng yè yě xíng, sān gēng bànyè wǒ yě bù jièyì.
//
Như quả bất năng nhất dạ bạo phú, lưỡng dạ dã hành, tam canh bán dạ ngã dã bất giới ý.
//
Nếu tôi không thể trở nên giàu có trong một đêm, thì hai đêm cũng được, nửa đêm canh ba cũng không sao.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *