|

Romantic Getaways

💔🏔️💑
If you break up, go to Tibet, you can heal; if you are single, go to Lijiang, you can have a romance; if you like me, come and work with me.
//
如果你分手了就去西藏, 可以疗伤; 如果你单身就去丽江, 可以艳遇; 如果你喜欢我, 就来跟我一起打工。
Rúguǒ nǐ fēnshǒule jiù qù Xīzàng, kěyǐ liáoshāng; rúguǒ nǐ dānshēn jiù qù Lìjiāng, kěyǐ yànyù; rúguǒ nǐ xǐhuān wǒ, jiù lái gēn wǒ yīqǐ dǎgōng.
//
Như quả nhĩ phân thủ liễu tựu khứ Tây Tạng, khả dĩ liệu thương; như quả nhĩ đan thân tựu khứ Lệ Giang, khả dĩ diễm ngộ; như quả nhĩ hỉ hoan ngã, tựu lai cân ngã nhất khởi đả công.
//
Nếu như bạn chia tay thì đi Tây Tạng, có thể chữa thương; nếu như bạn độc thân thì đi Lệ Giang, có thể tình cờ gặp gỡ; nếu như bạn thích tôi, ắt cùng tôi đi làm công.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *