Suffering is not suffering, joy is not joy; it's just a temporary obsession.
|

Release Attachments

🖇🧘‍♂️💭
Suffering is not suffering, joy is not joy; it’s just a temporary obsession. Clinging to one thought leads to entanglement; letting go of one thought brings ease to the heart. Things follow the mind’s turn, circumstances are created by the mind, and troubles all arise from the mind.
//
苦非苦,乐非乐,只是一时的执念而已。执于一念,将受困于一念;一念放下,会自在于心间。物随心转,境由心造,烦恼皆由心生。 ​ ​​​
Kǔ fēi kǔ, lè fēi lè, zhǐshì yīshí de zhí niàn éryǐ. Zhí yú yīniàn, jiāng shòu kùn yú yīniàn; yīniàn fàngxià, huì zì zàiyú xīnjiān. Wù suíxīn zhuǎn, jìng yóu xīn zào, fánnǎo jiē yóu xīn shēng. ​ ​​​
//
Khổ phi khổ, lạc phi lạc, chích thị nhất thì đích chấp niệm nhi dĩ. Chấp vu nhất niệm, tương thụ khốn vu nhất niệm; nhất niệm phóng hạ, hội tự tại vu tâm gian. Vật tùy tâm chuyển, cảnh do tâm tạo, phiền não giai do tâm sinh. ​ ​
//
Đau khổ không phải là đau khổ, hạnh phúc không phải là hạnh phúc, chỉ là chấp niệm nhất thời mà thôi. Nếu bạn bám vào một niệm, bạn sẽ bị mắc kẹt trong niệm đó; nếu bạn buông bỏ một niệm, bạn sẽ được tự do trong tâm. Vật tùy tâm chuyển, cảnh do tâm tạo, phiền não đều do tâm sinh. ​ ​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *