|

Diverse Tastes

😒🙏🤷‍♂️
You can hate something, but you must allow it to exist and others to like it.
//
你可以讨厌某种东西,但你必须允许它的存在和别人喜欢它。
Nǐ kěyǐ tǎoyàn mǒu zhǒng dōngxī, dàn nǐ bìxū yǔnxǔ tā de cúnzài hé biérén xǐhuān tā.
//
Nhĩ khả dĩ thảo yếm mỗ chủng đông tây, đãn nhĩ tất tu doãn hứa tha đích tồn tại hòa biệt nhân hỉ hoan tha.
//
Bạn có thể ghét một thứ gì đó, nhưng bạn phải cho phép nó tồn tại và người khác thích nó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *